uniden

 1. W0GMM
 2. NG9F
 3. W0GMM
 4. KB6VTU
 5. N0YSQ
 6. KC5QIH
 7. W2GLD
 8. W0GMM
 9. W0GMM
 10. W5JCK
 11. KB2MXV
 12. W0GMM
 13. W8TB
 14. W2GLD
 15. W0GMM
 16. KB2MXV
 17. NK5V
 18. W7TX
 19. W4RAV
 20. KD7DFV