tube

 1. KM5PA
 2. PY2NQC
 3. KJ4RVN
 4. K0IZ
 5. W3DAB
 6. N1WVQ
 7. W9EAM
 8. W0RIO
 9. W0RIO
 10. AA4OO
 11. N1BCG
 12. K5FRH
 13. KA0HCP
 14. K5JCJ
 15. K5FRH
 16. KE0CPH
 17. NQ1B
 18. KI7WQH
 19. KG7HVR
 20. KG7HVR