tube

 1. AA4OO
 2. N1BCG
 3. K5FRH
 4. KA0HCP
 5. K5JCJ
 6. K5FRH
 7. KE0CPH
 8. NQ1B
 9. KI7WQH
 10. KG7HVR
 11. KG7HVR
 12. KE0CPH
 13. TUBEMANIAC