tube

 1. KT4TD
 2. K7ZOO
 3. K7ZOO
 4. KT4TD
 5. K5FRH
 6. KA0HCP
 7. K0KJT
 8. K5JCJ
 9. K5FRH
 10. K9BPS
 11. KY4WTF
 12. KN4DXD
 13. KD2OJV
 14. KE0XS
 15. W6DEN
 16. KE0CPH
 17. N0NZG
 18. NQ1B
 19. KO5V
 20. KI7WQH