sstv

 1. KN4MKB
 2. N1DAY
 3. N6JJ
 4. RK3DSW
 5. RK3DSW
 6. W5JDX
 7. KF0AGJ
 8. W5JDX
 9. W9GGG
 10. K2ICC
 11. AF5NP
 12. RK3DSW
 13. RK3DSW
 14. RK3DSW
 15. AB2GD
 16. AB2GD
 17. AB2GD
 18. YO7JBP
 19. KE8JNU
 20. VK3VKK