receiver

 1. KE7MAV
 2. N0YSQ
 3. SV1DKL
 4. K4DES
 5. K1YN
 6. KB9AZZ
 7. W5CYF
 8. K4AXF
 9. WA2VJL
 10. WV0Q
 11. K8PD
 12. VA3OA
 13. KB4DX
 14. VK3BL
 15. KK5JY
 16. NA5B
 17. KE9OL
 18. KE0PCI
 19. K8ATG
 20. VA3OA

ad: QSKLLC-1