psk-31

 1. KK4NSF
 2. KK4NSF
 3. WD0BCT
 4. AC2MM
 5. KN4AEV
 6. AI4RA
 7. RK3DSW
 8. KE7C
 9. W0RIO
 10. W8ICE
 11. OH8STN
 12. WB6LA
 13. K8INA
 14. PA1EJO
 15. RK3DSW
 16. AE4JA
 17. KA3YAN
 18. KF5UNI
 19. K2TDR