mobile 2m 70cm

  1. G3VHJ
  2. KF0AGJ
  3. KJ7OCC
  4. K6FAK
  5. KX4O
  6. KX4O
  7. KI7LLD
  8. K4GNR