ad: SDRKits-1

mfj

 1. VK7HH
 2. TI2GBB
 3. W8NSI
 4. WJ6F
 5. K1KTF
 6. KB0FXA
 7. W5PZT
 8. W5PZT
 9. AA4OO
 10. NW7M
 11. HJ3SUA
 12. KM6WSY
 13. KE8EAS
 14. SV2EVS
 15. KE0CPH
 16. W5KUB
 17. EI9HAB
 18. W5KUB
 19. W5KV