license

 1. KN6MDW
 2. WD4ELG
 3. K7LOL
 4. N5HZR
 5. KK5JY
 6. KJ6HZH
 7. K6EWX
 8. WB9VPG
 9. KG7YSE
 10. KD0NDG
 11. AA4FL
 12. NW7US
 13. K3RW
 14. DIK909
 15. K8EA
 16. WB9VPG
 17. KM4JZJ
 18. W8AWT
 19. KE8DAH
 20. KK5R