license

 1. N5HZR
 2. KK5JY
 3. KJ6HZH
 4. K6EWX
 5. WB9VPG
 6. KG7YSE
 7. KD0NDG
 8. AA4FL
 9. NW7US
 10. K3RW
 11. DIK909
 12. K8EA
 13. WB9VPG
 14. KM4JZJ
 15. W8AWT
 16. KE8DAH
 17. KK5R
 18. N4DCT