install

  1. VK4CXX
  2. KE7RUX
  3. WB4IME
  4. KD2KUB
  5. KE7LEY
  6. N4ANE
  7. K7AGE