ic-7300

 1. VA2PV
 2. KX4UL
 3. WB4YAL
 4. ZL3DW
 5. VA2PV
 6. N3OS
 7. K3MRK
 8. KM6FAK
 9. KI5II
 10. KF0JB
 11. KE7MAV
 12. N5DWP
 13. AE2S
 14. AL7NN
 15. KZ4P
 16. KD2PII
 17. W0XS
 18. KF5VA
 19. KE8KDU
 20. W5DPH