ad: elecraft

hy-gain

 1. K1CC
 2. N2VIP
 3. KZ4P
 4. K8MSH
 5. NH7R
 6. WR9K
 7. W4BIX
 8. NE4W
 9. K1VMT
 10. WA7PRC
 11. K0SDG
 12. KK4ICE
 13. K1CC
 14. NK7Z
 15. K2TG
 16. KJ4YZI
 17. AC6BW
 18. W4EG
 19. K5VV