homebrew

 1. WQ2H
 2. KE7RUX
 3. W9ROX
 4. VK3BL
 5. KD2AVU
 6. AB3LD
 7. KD2NOM
 8. KD2NOM
 9. KD9AYE
 10. W0RIO
 11. DM9MM
 12. VK3YE
 13. TUBEMANIAC
 14. KE0BOJ
 15. K3RW
 16. W5KUB
 17. 4Z1UG
 18. VK3YE
 19. WA3YAY
 20. TUBEMANIAC

ad: w5yi