homebrew

 1. W5UAA
 2. KE0SBX
 3. KK4DAS
 4. VK3HN
 5. N2CQR
 6. M0DQW
 7. KK4DAS
 8. KK4DAS
 9. N3FH
 10. KE7MAV
 11. K0IZ
 12. 14FRS3755
 13. K0IZ
 14. K0IZ
 15. K0IZ
 16. AI7DR
 17. G6URM
 18. WZ7U
 19. N2EYE
 20. KE7RUX