homebrew

 1. VK3HN
 2. N2CQR
 3. M0DQW
 4. KK4DAS
 5. KK4DAS
 6. N3FH
 7. KE7MAV
 8. K0IZ
 9. 14FRS3755
 10. K0IZ
 11. K0IZ
 12. K0IZ
 13. AI7DR
 14. G6URM
 15. WZ7U
 16. N2EYE
 17. KE7RUX
 18. KK4DAS
 19. SQ7CL
 20. KE0VTF