hf radio

 1. K0CKH
 2. K5CLC
 3. K5CLC
 4. KK6ZFQ
 5. W5VL
 6. W5VL
 7. W5VL
 8. KY9I
 9. N8OBU
 10. K9BPS
 11. KC6SOT
 12. W5VL
 13. KC6SOT
 14. KC9ZAS
 15. BH6PJL
 16. KO6VK
 17. KC9ZAS
 18. N4UM
 19. K0CKH
 20. KI9T