hf mobile

 1. WS9K
 2. N8CUX
 3. G5TM
 4. G5TM
 5. WQ6N
 6. MW1CFN
 7. K0BMC
 8. K7JOE
 9. K0PIR
 10. KK5JY
 11. W5KV