ham

 1. K5CLM
 2. K5CLM
 3. AE5HL
 4. KG4JPP
 5. F4HTZ
 6. F4HTZ
 7. W4YHY
 8. PD0OYF
 9. VK6BG
 10. KD5PCK
 11. K5CLC
 12. NN1C