ham

 1. M0DQW
 2. M0DQW
 3. M0DQW
 4. M0DQW
 5. XE1ULS
 6. W0IS
 7. KT3K
 8. KN4SA
 9. YG1AIX
 10. VALONZI
 11. 6K5EBT
 12. KE7RUX
 13. KE7RUX
 14. KN4VSI
 15. KJ7LYB
 16. KB1THM
 17. KK4NSF
 18. WD9IDV
 19. VE2DX
 20. KE7RUX