ham

 1. M0DQW
 2. M0DQW
 3. XE1ULS
 4. W0IS
 5. KT3K
 6. KN4SA
 7. YG1AIX
 8. VALONZI
 9. 6K5EBT
 10. KE7RUX
 11. KE7RUX
 12. KN4VSI
 13. KJ7LYB
 14. KB1THM
 15. KK4NSF
 16. WD9IDV
 17. VE2DX
 18. KE7RUX
 19. KE7RUX
 20. F4HTZ