ham radio

 1. KG9E
 2. NB4V
 3. VK3BL
 4. W5KV
 5. KD2KUB
 6. NB4V
 7. N5SHI
 8. W5KV
 9. HK1X
 10. W5KV
 11. KE7RUX
 12. KE7RUX
 13. KH6OWL
 14. KG9E
 15. KE7RUX
 16. KE7RUX
 17. W7ZAR
 18. W8CEN
 19. KE7RUX
 20. W5KV