grounding

 1. K5JPR
 2. WA7ARK
 3. AI5DH
 4. NY8I
 5. AI5DH
 6. W8BKT
 7. N1BCG
 8. VE3PND
 9. KW4EP
 10. N1QWI
 11. K0LWC
 12. KB3GWQ
 13. W6WN
 14. AA4OO
 15. W6EL
 16. K2SOF
 17. K5CLM
 18. K0OKS
 19. KE8EAS
 20. W4CHF