georgia

 1. WA1EAW
 2. WA1EAW
 3. WA1EAW
 4. WA1EAW
 5. 4L5A
 6. AI4RA
 7. KK4KHS
 8. N4MU
 9. KG4OZC
 10. 4L5A
 11. KG4OZC
 12. KG4OZC
 13. KK4KHS
 14. KG4OZC
 15. KM4UJC
 16. KG4OZC
 17. AG4YL
 18. KK4KHS