general

  1. VK3YE
  2. W6AH
  3. W6AH
  4. KG5RJU
  5. K0TET
  6. KF5UNI
  7. DIK909
  8. N5HZR
  9. KE8DAH