ft-991

 1. KG5FJI
 2. PY2RAF
 3. PY2RAF
 4. PY2RAF
 5. VK7HH
 6. K2GK
 7. PY2RAF
 8. PY2RAF
 9. PY2RAF
 10. W1DSL
 11. AK4R
 12. KM6LPP
 13. G0GFD
 14. N2VRG
 15. KA8UGB
 16. K3RRR
 17. AB5JB
 18. N4MU
 19. AI6US
 20. KE0LKH

ad: vanity