dipole

 1. KC3DSO
 2. WS5N
 3. W4FWP
 4. N4MU
 5. KX4O
 6. KE4JIC
 7. KC9SQW
 8. KD2NOM
 9. AB1KR
 10. K5FRH
 11. K5FRH
 12. K5FRH
 13. K5FRH
 14. AD8DT
 15. KB1QYH
 16. K5FRH
 17. K6ELE
 18. W8MWR
 19. KC2SAH
 20. KE8KDU