dipole

 1. W4FWP
 2. N4MU
 3. KX4O
 4. KE4JIC
 5. KC9SQW
 6. KD2NOM
 7. AB1KR
 8. K5FRH
 9. K5FRH
 10. K5FRH
 11. K5FRH
 12. AD8DT
 13. KB1QYH
 14. K5FRH
 15. K6ELE
 16. W8MWR
 17. KC2SAH
 18. KE8KDU
 19. N1ETL
 20. N1PL