digital

 1. K0LWC
 2. K0LWC
 3. N7PMS
 4. KC3IHK
 5. KD2NOM
 6. KK5JY
 7. WB9VPG
 8. WB9QZB
 9. N2NH
 10. KE8KDU
 11. WU8Y
 12. KX4O
 13. WQ6N
 14. NE3R
 15. KI6NAZ
 16. K0PSK
 17. N4MU
 18. 2M0TNM
 19. G3YWX
 20. KE2SJ