ad: M2Ant-1

buddipole

 1. KC5HWB
 2. W4FDT
 3. K5QBF
 4. W4FDT
 5. K5QBF
 6. KC5HWB
 7. W4FDT
 8. W4FDT
 9. K6FAK
 10. OH8STN
 11. K6FAK
 12. KC5HWB
 13. K6FAK
 14. KC5HWB
 15. KE4AL
 16. KC5HWB
 17. N6SPP