automatic

 1. W2ZMZ
 2. WS7M
 3. KK5JY
 4. KE6MIY
 5. KE6MIY
 6. KE6MIY
 7. KX4O
 8. W0GMM
 9. VE3GOP
 10. K5VV
 11. K5VV