audio

 1. PY2RAF
 2. KC3SWL
 3. AK0AK
 4. K2ICC
 5. KK4AIZ
 6. K8TMW
 7. N4MU
 8. M0KPP
 9. W0PV
 10. KB4HVO
 11. WU0Q
 12. KI5AIF
 13. KC2AIW
 14. KC3SWL
 15. KD2PII
 16. W5JDX
 17. KD0KZE
 18. KF6VYH
 19. VIVITERN
 20. N4MU