amp

 1. WQ6N
 2. K6TW
 3. KO5V
 4. WA8ADH
 5. KE8CPD
 6. AE7M
 7. WO9B
 8. W5VL
 9. KG4DPP
 10. K3OS
 11. W6NCB
 12. KE0XS
 13. K6BFL
 14. N4MMI
 15. K9BPS
 16. KY8D
 17. AE2S
 18. KE0SSM
 19. N3ZP
 20. K4PX