amp

 1. KN4VFM
 2. KG5FJI
 3. KA1ZT
 4. KD4QFT
 5. AB8SX
 6. KT4TD
 7. K2CNN
 8. W4AZB
 9. KC3GUU
 10. KC3GUU
 11. N0JMP
 12. VA6OK
 13. KA1ZT
 14. KB5REN
 15. K6TW
 16. K0KJT
 17. WQ6N
 18. K6TW
 19. KO5V
 20. WA8ADH