ad: InnoElect-1

70cm

 1. KE7RUX
 2. KE7RUX
 3. K0LWC
 4. KE7RUX
 5. K8JRG
 6. KL4IU
 7. K2GOG
 8. W4OP
 9. KD9AYE
 10. KJ4YZI
 11. MM6ECO
 12. W8MWR
 13. KF5UNI