440

 1. N9CBS
 2. W3II
 3. K8JRG
 4. ND5C
 5. W4AOK
 6. W9EO
 7. KX4O
 8. N4LX
 9. KI7LGC
 10. WB7QMR
 11. AB8DT
 12. WX7P
 13. KB1REQ
 14. KE7RUX
 15. W0EA
 16. KB1REQ
 17. N3GTO
 18. KB1REQ
 19. KE7RUX
 20. KE7RUX