vhf

 1. N1RBD
 2. N2ONY
 3. K6AKK
 4. W1TEN
 5. W9ARO
 6. KT4TD
 7. N9NLU
 8. W3II
 9. W4SOU
 10. AE5A
 11. K3RW
 12. VE7DXW
 13. WQ2H
 14. KK4ZMF
 15. WB4KXS
 16. N5HZR
 17. KB3TUO
 18. KE7RUX
 19. KE7RUX
 20. KF4EOK

ad: wmr-1