radio

 1. WV0Q
 2. W0WSA
 3. W5CBF
 4. VK7HH
 5. VA3OA
 6. F4FPR
 7. KE8JIL
 8. W9ARO
 9. N8OBU
 10. AI4UE
 11. KM4OSK
 12. AI2P
 13. KN4BFO
 14. K1TOD
 15. W9ARO
 16. KM4UHS
 17. K7GAV
 18. KE5YF
 19. KE5YF
 20. WA7ARZ