kenwood

 1. KE4JIC
 2. N7SMT
 3. WB9FFG
 4. KC8EGV
 5. WA7PRC
 6. KE7JHA
 7. K4DIA
 8. KE4JIC
 9. AG6ZZ
 10. K4NGD
 11. KW4LS
 12. AG6ZZ
 13. WB9FFG
 14. KW4LS
 15. KW4LS
 16. N7SMT
 17. W5IDX
 18. KE0LFX
 19. W8CON
 20. W6NIR

ad: Morse-1