ic-9700

 1. VK7HH
 2. VA2PV
 3. ZL3DW
 4. KG6TR
 5. KB8UUZ
 6. KB3TCB
 7. VA2PV
 8. K7RES
 9. KK5JY
 10. VK3BL
 11. K3RW