ic-7300

 1. KX4UL
 2. WB4YAL
 3. ZL3DW
 4. VA2PV
 5. N3OS
 6. K3MRK
 7. KM6FAK
 8. KI5II
 9. KF0JB
 10. KE7MAV
 11. N5DWP
 12. AE2S
 13. AL7NN
 14. KZ4P
 15. KD2PII
 16. W0XS
 17. KF5VA
 18. KE8KDU
 19. W5DPH
 20. AC0T