ham

 1. VK7HH
 2. F4FPR
 3. KG5VGM
 4. KA2RRK
 5. NN1C
 6. N0REY
 7. AD0JA
 8. NB4V
 9. WR5E
 10. NB4V
 11. N0REY
 12. K6MYC
 13. W0GMM
 14. KK4VZT
 15. K9LMR
 16. NR9R
 17. KE7RUX
 18. KE7RUX
 19. KE7RUX
 20. F4HTZ