echolink

 1. KA2TSD
 2. KE8MXJ
 3. KI7GGG
 4. AI5BL
 5. K4TXN
 6. BH3MDE
 7. DV7FJB
 8. N1BCG
 9. SV2EVS
 10. DL1AD
 11. KN4TIP
 12. W5JDX
 13. KC2AIW
 14. KG7YSE
 15. K5JM
 16. N8DJW
 17. K2HNL
 18. KG5HEJ
 19. N8EMA
 20. K9BPS

ad: wmr-1