amp

 1. KC3GUU
 2. KC3GUU
 3. N0JMP
 4. VA6OK
 5. KA1ZT
 6. KB5REN
 7. K6TW
 8. K0KJT
 9. WQ6N
 10. K6TW
 11. KO5V
 12. WA8ADH
 13. KE8CPD
 14. AE7M
 15. WO9B
 16. W5VL
 17. KG4DPP
 18. K3OS
 19. W6NCB
 20. KE0XS